ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Yaser Yeşilyurt – Hoşça Bak Zatına

Yaser Yeşilyurt Hoşça Bak Zatına İlahi Sözü

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür gâmsın sen,
Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen,
Secde-fermâ-yi melek zât-ı mükerremsin sen,
Bildiğin gibi değil cümleden akvâmsın sen.

Rûhsun nefha-i Cibril ile tev’emsin sen,
Sırr-ı Hak’sın mesel-i İsi-i Meryem’sin sen,
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen,
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

Merteben ayn-ı müsemmâdadır esmâ sanma,
Merciin Hâlik-i eşyâdadır eşyâ sanma,
Gördüğün emr-i muhakkakları rü’yâ sanma,
Başkasın kendini sûretle heyûla sanma.

Keşf ile sâbit olan mâ’niyi dâ’vâ sanma,
Hakkına söylenen evsâfı müdârâ sanma,
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen,
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

İnleyip sırrını fâşeyleme ağyâra sakın,
Düşme bilmezlik ile varta-i inkâra sakın,
Değmesin âhların kâkül-i dildâra sakın,
Sonra Mansûr gibi çıkman olur dâra sakın.

Arz-ı acz etmeyesin yâreden ol yâra sakın,
Bulduğun cevher-i âlîleri bîçâre sakın,
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen,
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

Sendedir mahzen-i esrâr-ı mahabbet sende,
Sendedir mâ’den-i envâr-ı fütüvvet sende,
Gizli gizli dahi vardır nice hâlet sende,
Ma’rifet sende hüner sende hakiykât sende.

Nazar etsen yer ü gök duzâh u cennet sende,
Arş u kürsiyy ü melek sendedir elbet sende,
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen,
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

Hayftır şâh iken âlemde gedâ olmayasın,
Keder-âlûde-i ümmîd ü recâ olmayasın,
Vâdî-i ye’se düşüp hiç ü hebâ olmayasın,
Yanılıp rehrev-i sahrâ-yı belâ olmayasın.

Âdeme muttasıl ol tâ ki cüdâ olmayasın,
Secdeler eyle ki merdûd-i Hüdâ olmayasın,
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen,
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.

Merk-i hâtif gibi bu kayd-ı sivâdan güzer et,
Erişen hâr u hasa âteş-i aşkı siper et,
Dâmenin tutmaya âsâr-ı alâyık hazer et,
Şems veş hâhiş-i Munlâ ile azm-i sefer et.

Sâf kıl âyineni kâbil-i aks-i suver et,
Hele bir cem’-i havâs eyle de Gâlib nazar et,
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen,
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.