ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Yahya Soyyiğit – Kurban Olayım

Yahya Soyyiğit Kurban Olayım İlahi Sözü

Medet ya server-i âlem medet ya Fahr-i kâinat medet ya şah-ı enbiya,
Medet ya gül-i gülizar-ı gülistan aman ya Rasulallah ol cihanın fahrinin sırrına kurban olayım,
Hutbe-i levlâke inen şanına kurban olayım Kabe kavseyn-i ev ednâsına kurbân olayım,
Ben anın ilm ile irfânına kurbân olayım ben anın esrâr-ı mi’râcına kurbân olayım.

Ol Ebûbekr ü Ömer Osman Ali dört yâridir ol risâlet bağının anlar gül-i gülzârıdır,
Cümle ashâb-ı hidâyet râhının envârıdır ben anın âli’ne ashâbına kurbân olayım,
Ben anın ashâb ü ahbâbına kurbân olayım ol Hasan hazretlerine zehr içirdi eşkiyâ.

Hem Hüseyn oldu susuzluktan şehîd-i Kerbelâ ikisidir aslı nesli cümle âl-i Mustafâ,
Ben anın âl’ine evlâdına kurbân olayım ben anın evlâd ü ensâbına kurbân olayım,
Cümle ümmetten hayırlıdır o şâhın ümmeti ümmetine cümleten artık eder Hak rahmeti,
Enbiyâ ânınla buldu bunca lûtf ü izzeti ben anın lûtfuna ihsânına kurbân olayım.

Ben anın envâ-ı eltâfına kurbân olayım her ne denlü enbiyâ ve mürselin kim geldiler,
Ümmeti olmaklığı Hak’tan temennî kıldılar evliyâ ana Niyazî kul u kurbân oldular,
Ben anın ayağının tozuna kurbân olayım yoluna gidenlerin izine kurbân olayım.