ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Mürşid Kavurmacı – Esma Zikri

Mürşid Kavurmacı Esma Zikri İlahi Sözü

Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah.
Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah.

Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Kerimallah,
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Medet Allah.
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Kerimallah,
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Medet Allah.

Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah.
Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah.

Kadir Allah Halik Allah Gaffar Allah Kahhar Allah,
Ya Evvel Ya Ahir Ya Zahir Ya Batın Ya Baki Allah Allah Ya Nafi Allah Allah,
Ya Baki Allah Allah Ya Nafi Allah Allah,
Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Settar Ya Cebbar.

Subhaneke ya Hannanu ya Mennan tealeyte ya Deyyanu ya Sultan ecirna minennari biafvike ya Rahman.

Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah.
Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah.

Rahman Allah Hannan Allah Rezzak Allah Ya Aziz Allah.
Rahman Allah Hannan Allah Rezzak Allah Ya Aziz Allah.

Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Kerim Allah,
Allah Allah şükren lillah hamden lillah ya Medet Allah.
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Kerim Allah,
Allah Allah şükren lillah hamden lillah ya Medet Allah.