ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Hasan Kılıçatan – Ya Resulallah

Hasan Kılıçatan Ya Resulallah İlahi Sözü

Sadr-ı cemî mürselîn Sensin Yâ Rasûlallâh,
Rahmeten lil Âlemin Sensin Yâ Rasûlallâh,
Rahmeten lil Âlemin Sensin Yâ Habiballah.

Nûrun sirâc-ı vehhâc âlemler sana muhtâc,
Sâhib-i tâc u mi’râc Sensin Yâ Rasûlallâh,
Sâhib-i tâc u mi’râc Sensin Yâ Habiballah.

Ayîne-i Rahmânî nûr-i pâk-i sübhânî,
Sırr-ı seb-u’l-mesânî Sensin Yâ Rasûlallâh,
Sırr-ı seb-u’l-mesânî Sensin Yâ Habiballah.

Şahidin leyl-i isra Subhanellezi esra,
Mazhar-ı nur-u esma Sensin Yâ Rasûlallâh,
Mazhar-ı nur-u esma Sensin Yâ Habiballah.

Ey menba-ı lutf u cûd yerin makâm-ı mahmûd,
Yaradılmışdan maksud Sensin Yâ Rasûlallâh,
Yaradılmışdan maksud Sensin Yâ Habiballah.

Canlar içinde cânân ma’den-i ilm u irfân,
Ceddim ü pîrim sultân Sensin Yâ Rasûlallâh,
Ceddim ü pîrim sultân Sensin Yâ Habiballah.

Açan râh-ı tevhîdi bulan sırr-ı tefrîdi,
Hüdâyî’nin ümmîdi Sensin Yâ Rasûlallâh,
Hüdâyî’nin ümmîdi Sensin Yâ Habiballah.

Ceddim ü pîrim sultân Sensin Yâ Rasûlallâh,
Sadr-ı cemî mürselîn Sensin Yâ Habiballah,
Nûrun sirâc-ı vehhâc Sensin Yâ Rasûlallâh.

Âlemler sana muhtâc Sensin Yâ Habiballah,
Sâhib-i tâc u mi’râc Sensin Yâ Rasûlallâh,
Ayîne-i Rahmânî Sensin Yâ Habiballah,
Nûr-i pâk-i sübhânî Sensin Yâ Resulallah.