ilahi sözünü paylaş
0 - Henüz bu ilahi sözünü beğenen olmadı, ilk sen beğen!

Ali Osman Erbaşı – İsmi Azam

Ali Osman Erbaşı İsmi Azam İlahi Sözü

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kuddüs ya Selam ya Mü’min ya Müheymin ya Aziz
ya Cabbar ya Mutekebbir ya Halık ya Bari ya Musavvir ya Gaffar ya Kahhar ya Vahhab ya Rezzak

ya Fettah ya Alim ya Kabıt ya Basıt ya Hafıd ya Rafi ya Muiz ya Muzil ya Semi ya Basir ya Hakem ya Adl ya Latif ya Habir ya Halim ya Azim ya Gafur ya Şekur ya Aliyy ya Kebir ya Hafız ya Mukit ya Hasib

ya Celil ya Kerim ya Rakib ya Mucib ya Vasi ya Hakim ya Vedud ya Mecid ya Bais ya Şehid ya Hakk
ya Vekil ya Kaviyy ya Metin ya Veliyy ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Muid ya Muhyi ya Mümit

ya Hayy ya Kayyum ya Vacid ya Macid ya Vahid ya Samed ya Kadir ya Muktedir ya Mukaddim
ya Muahhir ya Evvel ya Ahir ez Zahir el Batın ya Vali ya Müteali ya Berr ya Tevvab ya Muntekim

ya Afüvv ya Rauf Malikül Mülk Zülcelali ve’l-ikram ya Muksit ya Cami ya Ganiyy ya Mugni ya Mani

ed Darr en Nafi en Nur ya Hadi ya Bedi ya Baki ya Varis ya Raşit ya Sabur celle celaluhu