ilahi sözünü paylaş

Arkadaşların arasında bunu ilk beğenen sen ol!

Ahmed Muhammed – Salavatı Esmaün Nebi

Ahmed Muhammed Salavatı Esmaün Nebi İlahi Sözü

Ya Abdullah ya Can Ahmed ya Muhammed ya ey Abid ya Mübarek ya ey Ecved ya Nur ya Mahmud ya Mustafa ya Mehdi,
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedininnebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Ya Murtaza ya ey Nebi ya Mükerrem ya ey Veli ya Sadullah ya Şafi ya Gani ya Habib ya Muzaffer ya Rasul,
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedininnebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Ya Allame ya ey Seyyid ya Medeni ya ey Macid ya Müktefi ya Hamid ya Zahid ya Emin ya Muallim ya Ekrem,
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedininnebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Ya Mücteba ya ey Yasin ya Müstakim ya ey Metin ya Seyfullah ya Mekki ya Burhan ya Tayyib ya Fadlullah ya Şakir,
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedininnebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Ya Mukteda ya ey Beşir ya Muşavir ya ey Tahir ya Muhammed ya Faruk ya Zakir ya Salih Neciyyullah ya Kamer,
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedininnebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.